Методична проблема

Методична проблема: «Граматика – основа володіння англійською мовою»


                                      Мова – це фортеця, і штурмувати її потрібно усіма можливими засобами!

          Методична проблема над якою я працюю: «Граматика – основа володіння англійською мовою». 
         В наші дні як ніколи необхідно, щоб люди володіли іноземними мовами. Однак складність у вирішенні даної задачі полягає у тому, що для більшості учнів та студентів іноземна мова є цінністю потенційною, а нереальною. Це протиріччя повинен усунути вчитель, який являється посередником між суспільством та учнем. Зараз предмет «іноземна мова» в силу своєї специфіки володіє більшими можливостями, ніж інші предмети. На сьогоднішній день іноземна мова може сприяти покращенню культури спілкуванню людей. В процесі навчання учні та студенти навчаються техніки спілкування , оволодівають мовним етикетом, вчаться вирішувати різні комунікативні задачі, оволодівають стратегією та технікою діалогічного та групового спілкування, навчаються бути мовними партнерами. При вивченні іноземної мови учні оволодівають не лише новими засобами спілкування, а й дізнаються про культурні цінності країни, мову якої вивчають: її історію, географію, науку, літературу, мистецтво.
       Вивчення іноземної мови становить кілька аспектів. Одним із таких аспектів є граматика.
    Поняття «граматика» трактується по різному. Це поняття ще до нашої ери стало галуззю знань. Граматика (грецьке grammatike) спершу означало «мистецтво читання та письма». В середні віки «вільне мистецтво» вважалося одним із компонентів освіти і ставило мету: навчати володінню латинською мовою, повідомити інформацію про філологію, в тому числі і при читанні текстів, здійснити гімнастику мозку. Вивчення будь-якої мови відбувалося за зразком латинської мови. В наступний період, особливо починаючи з ХІХ ст.., поняття граматика наповнюється новим змістом і у мовознавстві, і у вивчені мов. По вивченню лінгвістів граматика стала означати: 

 •  граматичний устрій мови;
 •  розділ мовознавства, що вивчає такий устрій; 
 •  сукупність правил видозміни слів, їх з’єднання у словосполученні і т.д.

      Граматика має величезне значення при навчанні та формуванні практичних навичок іноземної мови. Мабуть, жоден з аспектів навчання мовам не був протягом багатьох років предметом настільки інтенсивних обговорень і дискусій. Даною проблемою займалися наступні вчені: Тимофєєва В.Г., Вільнер А.Б., Пасів Є.І., Скалкін В.П., Гальтерин П.Я., Brumfit C.J., Johnson K. та ін.. 
    Навчаючи дітей, мене дуже зацікавила ця тема. Я зрозуміла, що граматика посідає важливе місце, це свого роду каркас, на якому базується лексика. Навчання граматиці і правильному оформленню висловлювання, а також розпізнавання граматичних форм в мові і листі відбувається за допомогою формування граматичних навичок.
        На практиці доцільно застосовувати комплекс ефективних дидактичних прийомів навчання граматиці з метою досягнення рівня, необхідного для обміну іншомовною інформацією.
       Введення граматичного матеріалу слід починати з його презентації в адекватному контексті. Під час мовної практики увага учнів акцентується на функції та формі досліджуваного граматичного явища, яке сприяє формуванню граматичної навички. Комунікативна практика спрямована на розвиток і удосконалення граматичних навичок та умінь. Підсумком роботи є сформованість граматичних навичок та умінь у процесі навчання, рівень якої визначається різними видами контролю. 
      Під час навчання пропоную використовувати такі завдання: заповнення пробілів відповідною граматичною формою; трансформація; заповнення пробілів із великим вибором/без варіантів (за змістом); побудова речень шляхом сполучення слів зі стовпчиків; відтворення автентичних діалогів у парах і складання діалогів за аналогією зі зразками, роблячи підстановку лексичних одиниць у граматичних структурах; робота зі змістом тексту; трансформація тексту; використання пісень і поезії.
        Використання різних часових форм дієслів є проблемним питанням для учнів. Тому щоб полегшити та зацікавити вивчення даної теми, застосовую складання різноманітних таблиць, роздаткового матеріалу, наочності - це допомагає збагатити лексичний запас школярів, формувати їхню мовну компетенцію, розширити світогляд дітей. 
        Серед багатоцільових завдань найбільш ефективними є: завдання із заповненням інформаційних пробілів; завдання, що надають вибір рішення питання; завдання з "відкритим фіналом"; завершення речень/текстів; завдання на послідовність складових частин тексту; рольові ігри; завдання на імпровізацію - уявлювані ситуації (симуляції); завдання на бесіду за змістом ілюстрацій/графіків/схем; різні варіанти переказу змісту тексту; створення оригінальних історій на базі тексту з наступним обговоренням у групі.
        Граматика розглядається, як активність, що розв'язує проблемні ситуації, а учні – мислителі, що на основі набутих знань розробляють граматичні правила для себе. Граматика є ідеальним ґрунтом для створення проблемної ситуації. Правильно організована проблемна ситуація – це могутній стимул до активізації творчої діяльності учнів. 
       На сьогоднішній день варто звернути основну увагу на досягнення чіткого розуміння і формування міцних знань учнів відповідних граматичних положень, уміння викладати їх у процесі сприйняття усних і письмових текстів, наводити свої приклади. Результативність навчання граматики виучуваної мови значною мірою залежить також і від темпу її вивчення, від форм і методів, що при цьому використовуються. Тут повинен мати місце пошук оптимальних шляхів для формування граматичних навичок. Одним із таких шляхів сьогодні є використання ІКТ. Комп'ютер – ефективний засіб, з допомогою якого можна значно урізноманітнити процес навчання. Використання комп'ютерів у навчальній діяльності сприяє підвищенню мотивації та індивідуалізації навчання, значно підвищує ефективність засвоєння інформації, адаптації темпу та швидкості її засвоєння, розвитку творчих здібностей учнів, ефективного поєднання індивідуальної та колективної діяльності, методів та засобів навчання і створенню сприятливого емоційного клімату на уроках, робить їх привабливими та сучасними.
       У системі навчання іноземної мови комп'ютер, перш за все, може використовуватися для отримання інформаційної та технічної підтримки. Виконання тренувальних вправ на комп’ютері не здається нудним заняттям. 

       Тому на своїх уроках, я дуже часто в старшій школі проводжу уроки, де використовую ІКТ. Це уроки з використанням презентацій, відео уроки, виконання граматичних вправ: уживання прийменників; часових форм дієслова; уживання артиклів; уживання умовного способу дієслова. 


       Для ще більшого зацікавлення учнів граматикою проводжу різні заходи:

 •   змагання між 10 та 11 класами «Я люблю і знаю англійську граматику»  •  5 клас «Знавці англійської граматики»   •   І як висновок хочу додати, що вивчення граматики завжди буде викликати труднощі. Але якщо на кожному уроці кожен учень робитиме крок вперед, то завдання вчителя полягає в тому, щоб допомогти учням не втратити впевненість, а навпаки, заохочувати їх до самоосвіти.


  Make your own mind maps with Mindomo.

  Немає коментарів:

  Дописати коментар